ചത്ല്

1

ചത്ല് ലോകത്തിലെ വാർഷിക ബാറ്ററി ഉത്പാദനം ഒന്നാം. എന്നാൽ ഒന്നിലധികം അറിയപ്പെടുന്ന ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര കാർ കൂടെ സഹകരിക്കുന്നു.

ദ്ര്യൈര് 2017 മുതൽ ചത്ല് വേണ്ടി ദെസിച്ചംത് ദെഹുമിദിഫിചതിഒന് സിസ്റ്റം നൽകുന്നത് ചെയ്തു.


സമയം പോസ്റ്റ്: മെയ്-൩൧-൨൦൧൮

WhatsApp Online Chat !