പ്രൊഡക്ഷൻ മെഷീൻ, സൗകര്യം

ദ്ര്യൈര് സൗകര്യം

പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു ഉപകരണങ്ങൾ-മുറിക്കുന്നതിനുള്ള മെഷീൻ തിരിഞ്ഞു മെഷീൻ

ദെസിച്ചംത് റോട്ടർ പണ്ടകശാല

പരിശോധിക്കുന്നു മുറികൾ

പണ്ടകശാല

പരിശോധന ഉപകരണങ്ങൾ

പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു എക്യുപ്മെന്റ് - മെഷീൻ വെട്ടിക്കുന്നു

പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു എക്യുപ്മെന്റ് - നായ്ക്കുട്ടിയുടെ പാനൽ നിർമ്മാണം മെഷീൻ

ഫാൻ പണ്ടകശാലWhatsApp Online Chat !