സഫ്ത് ബാറ്ററി, ചൈന

1

2015-ൽ, ൪൩൦൦സ്കുഅരെ അടി കുറഞ്ഞ മഞ്ഞു പോയിന്റ് ദെസിച്ചംത് ദെഹുമിദിഫിഎര്സ് ജ്ഛ്-൧൮൦൦൦സ് എന്ന ൨സെത്സ് * ൮.൮ഫ്ത് നിയമസഭാ വർക്ക്ഷോപ്പ്

 

൨൬൯൦സ്കുഅരെ അടി കുറഞ്ഞ മഞ്ഞു പോയിന്റ് ദെസിച്ചംത് ദെഹുമിദിഫിഎര് ജ്ഛ്-൧൫൦൦൦സ് 1 സെറ്റ് * ൮.൮ഫ്ത് ലിഥിയം ചേർക്കൽ റൂം


സമയം പോസ്റ്റ്: മെയ്-൩൧-൨൦൧൮

WhatsApp Online Chat !