නිෂ්පාදනය Machine, පහසුකම්

Dryair පහසුකම්

සැකසුම් උපකරණ-කැපීම යන්ත්රය නම්ය යන්ත්රය

Desiccant ෙරොටර් ගබඩා

පරීක්ෂා කාමර

පොත් ගබඩාව

පරීක්ෂණ උපකරණ

සැකසුම් උපකරණ - කැපීම යන්ත්රය

සැකසුම් උපකරණ - තාමත් තරහින් මණ්ඩලයක් සෑදීමේ යන්ත්රය

රසිකයෙක් ගබඩාWhatsApp Online Chat !