ម៉ាស៊ីនផលិត, ឥណទាន

ឥណទាន Dryair

ដំណើរការកាត់ម៉ាស៊ីនឧបករណ៍-ម៉ាស៊ីនពត់

ឃ្លាំង rotor desiccation

បន្ទប់ធ្វើតេស្ត

ឃ្លាំង

ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត

ផ្គត់ផ្គង់សំភារៈកែច្នៃ - ម៉ាស៊ីនកាត់

ផ្គត់ផ្គង់សំភារៈកែច្នៃ - ម៉ាស៊ីនធ្វើបន្ទះ PUP

ឃ្លាំងកង្ហារWhatsApp Online Chat !