පේටන්ට්

 

පේටන්ට් බලපත්ර අංක

පේටන්ට් නම

1

200910154107,0

සිලිකන් සංයෝගයක් රෝද - ලිතියම් ක්ලෝරයිඩ් නිෂ්පාදන ක්රමය.

2

200920200376,1

සොයා ඝනීභවන තාපය සමග Desiccant dehumidifier

3

200920200375,7

ගුවන් මෙහෙයුම් ඒකකයේ ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහය රාමුව

4

201020681615,2

ඇඳගන්න dehumidifier සළකුණ,

5

201020681584,0

තාප හුවමාරුව සමග Desiccant dehumidifier

7

201120481025.x

Desiccant dehumidifier

8

201120480964,2

අඩු ඩිව් පේදුරු Dehumidifier

 WhatsApp Online Chat !