Goýmalar

 • Derman

  Derman

  Derman önümçiliginde köp güýçlendiriji ýokary gigroskopikdir. Çygly bolanda, olary gaýtadan işlemek kyn we saklanyş möhleti çäklidir.Şol sebäplere görä, derman önümlerini öndürmekde, gaplamakda we saklamakda, berk ...
  Koprak oka
 • Örtük

  Örtük

  Adam tarapyndan döredilen VOK-laryň esasy çeşmesi örtükler, esasanam boýaglar we gorag örtükleri.Erginler gorag ýa-da bezeg filmini ýaýratmak üçin zerurdyr.Gowy tölege ukyplylygy sebäpli NMP köp polimerleri eritmek üçin ulanylýar.Li-de agyr ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Iýmit

  Iýmit

  Iýmit Howanyň çyglylygynyň derejesi, ikisi hem ýokary gigroskopik bolan şokolad we şeker ýaly azyk senagatynda taýýar önümiň hili üçin örän möhümdir. Çyglylyk ýokary bolanda önüm çyglylygy siňdirer we ýelmeşer, soň bolsa ýapyşar. gaplaýyş enjamlaryna we ...
  Koprak oka
 • Köprü

  Köprü

  Köprüleriň poslamagy zaýalanmak köprüde uly çykdajylara sebäp bolup biler, şonuň üçin köpri gurluşygynda polat gurluşygynyň poslamagyna garşy iň ýokary 50% RH saklaýan gurşaw zerurdyr.Degişli önümler : (1). (2 client Müşderi mysaly: ...
  Koprak oka
 • Lityum

  Lityum

  Lityum senagaty Lityum batareýalary ýokary gigroskopiki we çyglylyga duýgur önümler we litiý önümçiliginde ýokary çyglylyk, durnuksyzlygyň öndürijiligi, ýaramlylyk möhletiniň peselmegi, çykaryş ukybynyň peselmegi ýaly litiý önümleriniň köp meselelerine sebäp bolar.Th ...
  Koprak oka
 • ammar, sowadyjy ammar

  ammar, sowadyjy ammar

  Sowadyjy ammar Sowadyjy ammarda iň uly kynçylyk aýaz we buzdyr, sebäbi ýyly howa sowuk gurşaw bilen gatnaşyga girende bu hadysa gutulgysyzdyr.Sowadyjy ammarda gury gurşaw döretmek üçin suwsuzlandyryjylar ulanylsa, bu meseleler çözüler ...
  Koprak oka
 • Harby ýüztutma

  Harby ýüztutma

  Harby ammar Dünýäniň dürli künjeklerinde gymmat harby enjamlary goramak, tehniki hyzmatyň çykdajylaryny ep-esli azaltmak we uçar, tank, gämi we beýleki harby enjamlar ýaly söweş enjamlarynyň söweş taýýarlygyny ýokarlandyrmak üçin on müňlerçe suwsuzlandyryjy ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Himiki aýna teker

  Himiki aýna teker

  Himiki dökünleriň köpüsinde ekinlere mineral iýmitler bilen üpjün etmekde täsirlidigi subut edilen suwda erän duz bar. Dökün materiallarynyň hemmesi suw bilen gönüden-göni täsir edýär we atmosferadaky çyglylyk bilen täsir edip biler, bu bolsa adatça islenilmeýär.
  Koprak oka
 • Platika

  Platika

  Uelangyç guýmak üçin ýadro desgasy ýapylanda - bütin ýyl suwsyzlandyrylan howany alyp bilýän proses, gazanlar, kondensatorlar we turbinalar ýaly ýadro däl bölekleri saklap biler.Plastmassa pudagynyň çyglylyk meselesi esasan kondensasiýa sebäpli ýüze çykýar ...
  Koprak oka
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!